Skip to main content

2. sz. melléklet

Zerényi Tamás e.v.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. május 15. napjától

1. Hatály

1.1. Jelen Általános Egységes Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Zerényi Tamás egyéni vállalkozó (Székhely: 8925 Búcsúszentlászló, Petőfi u. 34.; Nyilvántartási száma: 52812352; Adószám: 69178520-2-40, E-mail cím: info@varazstukor.com, Weboldal: www.varazstukor.com) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott valamennyi szolgáltatására (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) vonatkozik. A jelen ÁSZF a Szolgáltató minden Szolgáltatási jogviszonyára irányadó.

1.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában Megrendelő a Zerényi Tamás egyéni vállalkozóval szerződéses jogviszonyt létrehozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy más személy.

1.3. Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak a Szolgáltató és a Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes, a módosítás a számlán vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges.

1.4. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb kapcsolódó dokumentummal összhangban értelmezendő, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Felek jogviszonyában – ha az egyes rendelkezések között ellentmondás van – az egyedi /vagy blanketta/ szerződés (a továbbiakban együtt: Szerződés) rendelkezései az elsődlegesek, ezt követően a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. Ajánlatok és megrendelések, egyedi szerződés

2.1. A Szolgáltató által tett bármilyen ajánlat csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig és feltételekkel érvényes.

2.2. A felek között a szerződés a Szerződés mindkét fél által történő aláírásával tekinthető létrejöttnek. A Megrendelő a Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Felek közötti jogviszonyra a Megrendelő általános szerződési feltétele nem irányadó.

2.3. A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott Szolgáltatást a Szolgáltatási díj ellenében köteles – az elvárható szakértelemmel és gondossággal – a Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott időben, helyen és feltételekkel, azokat kötelezőnek elismerve, (ideértve az azokhoz fűzött bármilyen kiegészítést, módosítást, minden specifikációt és más, a Szerződésben hivatkozott dokumentációt) szolgáltatni.

2.4.A teljesítési határidő a Szolgáltatás Szerződés szerinti teljesítési dátumát jelenti.

3. Árak, fizetési feltételek

3.1. A számlázás a Szerződésben megjelölt ár alapján történik.

3.2. A fizetési határidő elteltével a Szolgáltató jogosult további behajtási és végrehajtási cselekmények közvetlen foganatosítására, továbbá a Megrendelő köteles a behajtási költség általány megfizetésére, valamint a behajtással és végrehajtással kapcsolatban keletkezett egyéb költségek megfizetésére.

3.3. Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:3. § (3) bekezdés alapján a következő munkanapon jár le.

3.4. A Szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással, egyéb indokolás nélkül felmondani.

3.5. A szolgáltatás díja nem tartalmazza a Szerződésben meghatározott helyszín használatával, illetve használatának engedélyezésével felmerülő díjakat, költségeket.

3.6. A Szolgáltató díjmentesen használhatja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közmű szolgáltatásokat. A Megrendelő vállalja a Szolgáltató részére a parkolási lehetőség díjtalan biztosítását a Szolgáltató gépkocsija részére, továbbá az esetlegesen felmerülő behajtási engedélyt is biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás helyszínén a parkolás nem megoldott, akkor a Megrendelőerről haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatást nyújtót, aki az ebből fakadó többletkiadásait a Megrendelőre háríthatja.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató a Megrendelő érdekeinek messzemenő figyelembevételével, legjobb szakértelme és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján köteles a Szolgáltatást nyújtani.

4.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és információk Megrendelőtől történő átvételére. Amennyiben a Szolgáltatások nyújtásához szükséges bármilyen adat, vagy információ nem áll a rendelkezésére, köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni, és megfelelő határidő kitűzésével a szükséges adatok, vagy információk megadására felszólítani.

4.3. Szolgáltató jogosult a Szerződésben meghatározásra került szolgáltatási díjra, az ott meghatározott fizetési feltételek mellett.

4.4. Megrendelő köteles a Szolgáltatóval a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben együttműködni, a Szolgáltató által igényelt, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat és információkat, a Szolgáltató részére megfelelő határidőben átadni.

4.5. Megrendelő a szolgáltatások nyújtásáért köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjakat az ott meghatározott fizetési feltételek mellett a Szolgáltató részére megfizetni.

4.6. A Megrendelő köteles az 1. számú melléklet szerinti, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai háttér biztosítására. a Szolgáltató helyszínre érkezésekor a szolgáltatás teljesítéséhez alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

5. A fényképkészítés, és felhasználása

5.1. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során minden elkészült képről átadja a fotón szereplő személynek/személyeknek az azonal kinyomtatott 2 db fényképfelvételt. A fényképkészítés száma korlátlan, azt a Szolgáltatás díja korlátlan mértékben tartalmazza.

5.2. A Szolgáltató a felhasználói élmény növelésére a Szolgáltatáshoz játék, ruha, kiegészítők (pl. paróka, ékszerek, kalapok) stb. kellékeket biztosít.

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fotók száma és minősége függ a rendezvényen résztvevők rendelkezésre állási készségétől, továbbá a helyszín fény-, illetve időjárási viszonyaitól. Az ebből eredő hibákért és hiányosságokért a Szogláltató felelősséget nem vállal. Szogláltatót nem terheli felelősség a beállítások során esetlegesen a rendezvényen részt vevők, illetve a Megrendelő ruházatának, személyes tárgyainak, vagy a személye sérülése, koszolódása következtében keletkezett károkért.

5.4. A szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében jelen szerződés keretében elkészült fotók szerzői joga, a fotók szerzőjét, alkotóját, és előhívóját illetik meg. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a fotózáshoz harmadik személyt vesz igénybe, úgy az elkészült fotókra felhasználási jogot szerez.

5.5. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával engedélyezi a Szolgáltató illetve az esetlegesen igénybe vett fotós számára a fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megbízó számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fotókhoz képest.

5.6. A Megrendelő, amennyiben a Szerződésben az elektronikai továbbításra a nyílt rendszert választotta, úgy a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az általa megrendelt Szolgáltatás nyújtása során készült fotókat a Szolgáltató saját célra (honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban, stb.) felhasználja reklám céllal, referenciaként. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő jogosult a Szolgáltató honlapjáról az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása során készült fotók letöltésére.

5.7. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. facebook) felhasználni valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. A Megrendelő elfogadja, hogy az elkészült fotókon kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat. A Megrendelő elfogadja, hogy jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a Szolgáltatótól a felhasználási feltételekről, díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a Szolgáltató jogosult a Megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és kártérítést követelni.

5.8. A Megrendelő, amennyiben a Szerződésben az elektronikai továbbításra a zárt rendszert választotta, úgy a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt Szolgáltatás nyújtása során készült fotókat a Szolgáltató a saját honlapján zárt rendszerben kezeli, mely rendszerből a Megrendelő a részére egyedileg generált 4 számjegyű kóddal a fotókat letöltheti és az ÁSZF 5.7. pontja szerint jogosult azzal rendelkezni.

6. Felek felelőssége

6.1. A Megrendelő felelős és szavatosságot vállal azért, hogy a Szolgáltató részére átadásra kerüljön a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges összes adat és információ (például a fotózáshoz szükséges engedély, hozzájárulás, állvány vagy vaku használatának tilalma stb.). Amennyiben ezen adatok illetve információk Szolgáltató számára a Megrendelőnek felróható módon nem kerülnek átadásra, késedelmesen vagy hibásan kerülnek átadásra, akkor a Szolgáltató nem felelős az ebből eredő károkért, amennyiben ő úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható és a Szolgáltatónak ezen okból felmerülő káráért a Megrendelő teljes felelősséggel tartozik. Megrendelő felelős és szavatol az általa szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért és helyességéért.

6.2. Szolgáltató jogosult helyettes igénybevételére. A Szolgáltató az általa igénybe vett helyettesért úgy felel, mintha az adott feladatot Szolgáltató végezte volna el.

6.3. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett informatikai rendszerek olyan hibáiértt, mely Szolgáltató magatartásától, eljárásától függetlenül következett be, valamint a közműszolgáltatásban bekövetkező üzemszünetből eredő hibáért, késedelemért vagy kárért, továbbá nem felel a Megrendelő által igénybe vett egyéb alvállalkozó által okozott késedelemből eredő hibáért, károkért.

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gép, berendezés, meghibásodásából eredő sérülésért, károsodásért – kivéve, ha az bizonyítottan a Szolgáltató mulasztásának következtében történt -, illetve adattárolók esetleges adatvesztéséért. Azon károkért, amelyek üzemzavar következtében vagy a készülékek szervizelésének késleltetett igénybevétele miatt keletkeznek, a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a felelősség korlátozása a polgári jog általános szabályai szerint nem lehetséges, úgy az okozott károkért a Szolgáltató a polgári jogi szabályok szerinti felelősséggel tartozik.

6.5. A Szolgáltató mindent megtesz a biztonságos adattárolás érdekében, de nem felelős a szakszerűen használt professzionális techikai eszközök meghibásodásából adódó esetleges adatvesztésért.

6.6. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai berendezések meghibásodosából adódóan amennyiben a Szolgáltató nem tudja a Szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban teljesíteni, úgy a Felek az elmaradt időponttól számított 6 hónapon belül új időpontot határoznak meg közösen a Szolgáltatás nyújtására, mely időpont a Szolgáltató üzleti érdekeit nem sértheti.

6.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai felszerelés jelentős anyagi értékkel bír, ezért teljes anyagi felelősséggel tartozik a Szerződésben megjelölt, a Szolgáltatás igénybe vételének a helyszínén a Szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtásához szükséges felszerelésében bekövetkezett káráért (lopás, szándékos károkozás, baleset, bármely egyéb megrongálódás stb.) és azokat maradéktalanul megtéríti.

7. Szerződés megszünése, megszüntetése, módosítása

7.1. A Szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet, egyébként a Szerződés megszűnik a teljesítéssel, vagy rendkívüli felmondással szűnik meg.

7.2.A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat bánatpénz fizetése mellett azzal, hogy a Szerződésben meghatározott teljesítési időpontot megelőző 30 napon túl eszközölt elállás esetén a bánatpénz összege a szolgáltatási díj 40 %-a, míg ha az elállás Szerződésben meghatározott teljesítési időpontot megelőző 30 nap és 15 nap közé esik a bánatpénz összege a szolgáltatási díj 80 %-a, továbbá ha az elállás Szerződésben meghatározott teljesítési időpontot megelőző 15 napon belül történik, úgy a bánatpénz összege a szolgáltatási díj 100 %-a. Megrendelő a bánatpénz fent meghatározott összegét a Szolgáltatás speciális, időhöz kötött volta miatt tudomásul veszi, és kijelenti, hogy nem tartja eltúlzottnak.

7.3. A Szerződést csak írásban, a Felek közös megegyezésével lehet módosítani.

8. Vis Maior

8.1. Vis Maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi.
A jelen Szerződés alkalmazásában a „Vis Maior” kifejezés jelenti különösen a távközlési és informatikai rendszerek országos vagy lokális mértékű üzemzavarát, a közműszolgáltatásban bekövetkező szünetet vagy bármely más hibát, a tűzvészt, árvizet, sztrájkot és a háborút.

8.2. Egyik Fél sem felel a szerződéses kötelezettségei nem-teljesítséért vagy késedelmes teljesítéséért abban az esetben, ha a nem-teljesítés vagy késedelem oka Vis Maior esemény.
Felek a fenti esetekben jogosultak az adott késedelem vagy nem-teljesítés orvoslására ésszerű határidő-módosításában megegyezni, amely a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőtől számított 6 hónapon belül kell essen.

8.3. Amennyiben valamelyik Fél Vis Maior eseményről szerez tudomást, amely kötelezettségei nem-teljesítését vagy késedelmes teljesítését okozzák vagy okozhatják, haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet és tájékoztatni őt a nem-teljesítés vagy késedelem várható időtartamáról.

9. Adatkezelés

9.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszik.

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes, vagy egyéb adatot tartalmazó információt a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel tartozik.

9.3. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a Szolgáltató az adatokat követeléskezelő cégnek átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Jelen Szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

10.2. A jelen ÁSZF-ből, továbbá a Szerződésből eredő minden jogvita vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztető tárgyalások – a tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül – nem vezetnek eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

10.3. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar anyagi jogi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, a kollíziós jog alkalmazásának kizárásával.

10.4. A felek között csak a levélben, illetve elektronikus levelezés körében a Szerződésben megjelölt „Hivatalos e-mail”-en történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatok a Szerződésben rögzített címen és elektronikus levélcímen érvényesek. A felek felelősséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon, ill. a „Hivatalos e-mail”-en történt nyilatkozattétel elektronikus elküldésének napján közöltnek tekintik.

10.5. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek aláírásával érvényes, és a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a Felek csak írásban tehetik meg érvényesen.

10.6. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani és azt a Megrendelő részére kiküldeni. Amennyiben a Megrendelő az átvételtől számított 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a szerződésre a 16. naptól kezdődően az új feltételek irányadóak. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el és erről a 15 napon belül nyilatkozik, a Felek tárgyalnak a módosításról további 15 napon belül. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.7. A Megrendelő általános szerződéses feltételei jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésekre nem alkalmazandók.

10.8. A Megrendelő egyben elismeri és kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. A Felek az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek találják. Elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalma nem sérti a jóhiszeműség következményét, az abban foglaltakat indokoltnak tartják.

10.9. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során a legmagasabb szakmai és etikai normák szerint jár el.

10.10. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely pontja érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak minősülne, vagy valamely rendelkezés folytán később válna azzá, az nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségének, végrehajthatatlanságának megállapíthatóságát, kizárólag részleges érvénytelenséget eredményezhet. Ebben az esetben Felek a jelen szerződésben kinyilvánított akaratuknak megfelelően kívánják akaratuk további teljesülését, amire figyelemmel a Ptk. 6:111. § szakaszára is tekintettel kötelezik magukat, hogy a szerződés érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezését egy oda illő rendelkezéssel pótolják, szerződésüket módosítják. Felek jelen adásvételi szerződésükre a magyar jog szabályait rendelik alkalmazni, és a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., ill. más vonatkozó jogszabályok szabályait tekintik irányadónak.

11. Jogi nyilatkozat

11.1. A Szolgáltató fenntartja a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető információ naprakész legyen, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért. A Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére.

Jelen ÁSZF rendelkezései visszavonásig érvényesek.

Kelt, Búcsúszentlászlón 2019. május 15. napján

Zerényi Tamás e.v.
Szolgáltató